home

Starterslening
De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u – op basis van uw inkomen – bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente.
De Starterslening kent een rentevaste periode van 5 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar daarvan betaalt u geen rente en aflossing voor de Starterslening. Na het derde jaar gaat u wél rente en aflossing betalen als uw inkomen voldoende gestegen is. Zo niet, dan kunt u bij SVn een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft. Aan deze hertoets zijn kosten verbonden. Weet u niet of in uw gemeente, waar u de woning wil aankopen, starterleningen verstrekt? Bel Snel.

Starthulp
Naast de Starterslening, welke door de overheid worden verstrekt, kun u gebruik maken van de Starthulp. Starthulp is een goede oplossing als u om wat voor reden dan ook geen gebruik maakt van NHG. Starthulp en NHG gaan namelijk niet samen.
Hoe werkt Starthulp? Deze hulp kan worden geboden door uw ouders. Zij kunnen u helpen bij het kopen van een eerste woning door mee te tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid op de hypotheekakte. Dit betekent dat zij voor het gehele hypotheekbedrag zelfstandig aansprakelijk zijn wanneer jij je verplichtingen tegenover de geldverstrekker niet na kan komen. Het meetekenen wordt gezien als een tijdelijke oplossing. Wij gaan er namelijk van uit dat het inkomen van een starter nog zal stijgen. Door deze inkomensontwikkeling zal de hypotheek op termijn door het eigen inkomen gedragen kunnen worden. Degene die meegetekend heeft, is dan niet langer hoofdelijk aansprakelijk.

Hulpstart
Ook uw ouders kunnen u geld verstrekken. Deze lasten tellen uiteraard wel mee in uw totale woonlast. Toch kunt u meer lenen daar u een aanmerkelijk lager rentepercentage betaald. Fiscaal geeft dat ook verrassende mogelijkheden. Wij geven u daar graag informatie over.